ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องประชุมมิ่งนครพนม

อนุมัติ31/05/2567 เวลา 09:04:40
วันที่ใช้ห้อง 05 มิ.ย. 67 เวลา 08:00   ถึงวันที่   07 มิ.ย. 67 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสุปราวีณ ฉิมแสง   สำหรับแผนก ฝ่ายวิชาการ
ใช้ห้องประชุมเพื่อ ประชุมรับสมัตร+ประชุมหลักสูตร
รายละเอียด

ห้องประชุมฟ้าทอตะวัน

อนุมัติ04/06/2567 เวลา 16:48:31
วันที่ใช้ห้อง 05 มิ.ย. 67 เวลา 13:00   ถึงวันที่   05 มิ.ย. 67 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวฑรรญมล สุทธิโสม   สำหรับแผนก ฝ่ายบริหาร
ใช้ห้องประชุมเพื่อ ประชุมฝ่ายส่งเสริม
รายละเอียด

ห้องประชุมฟ้าทอตะวัน

อนุมัติ31/05/2567 เวลา 09:04:46
วันที่ใช้ห้อง 06 มิ.ย. 67 เวลา 08:00   ถึงวันที่   07 มิ.ย. 67 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสุปราวีณ ฉิมแสง   สำหรับแผนก ฝ่ายวิชาการ
ใช้ห้องประชุมเพื่อ งานรับสมคร
รายละเอียด

ห้องประชุมปีบงาม ชั้น 7

อนุมัติ01/05/2567 เวลา 15:01:29
วันที่ใช้ห้อง 08 มิ.ย. 67 เวลา 08:00   ถึงวันที่   08 มิ.ย. 67 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางสาวฑรรญมล สุทธิโสม   สำหรับแผนก ฝ่ายบริหาร
ใช้ห้องประชุมเพื่อ นัดพบอาจารย์ ผส.ประไพรัตน์
รายละเอียด

ห้องประชุมมิ่งนครพนม

อนุมัติ04/06/2567 เวลา 16:48:37
วันที่ใช้ห้อง 11 มิ.ย. 67 เวลา 08:00   ถึงวันที่   11 มิ.ย. 67 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวศิริญา โสภา   สำหรับแผนก ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์
ใช้ห้องประชุมเพื่อ ประชุมวิพากษ์ SAR ระดับคณะ
รายละเอียด

ห้องประชุมฟ้าทอตะวัน

อนุมัติ13/06/2567 เวลา 16:53:51
วันที่ใช้ห้อง 11 มิ.ย. 67 เวลา 08:00   ถึงวันที่   11 มิ.ย. 67 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางสาวนัฐฑิฌา ประพัศรางค์   สำหรับแผนก ฝ่ายวิชาการ
ใช้ห้องประชุมเพื่อ ประชุมเตรียมงานโครงการไหว้ครู
รายละเอียด

ห้องประชุมมิ่งนครพนม

อนุมัติ13/06/2567 เวลา 16:53:39
วันที่ใช้ห้อง 13 มิ.ย. 67 เวลา 08:00   ถึงวันที่   13 มิ.ย. 67 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางสาวปัญจารี ปราบใหญ่   สำหรับแผนก ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
ใช้ห้องประชุมเพื่อ พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาพยาบาลดีเด่น สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
รายละเอียด

ห้องประชุมปีบงาม ชั้น 7

อนุมัติ09/06/2567 เวลา 14:48:34
วันที่ใช้ห้อง 13 มิ.ย. 67 เวลา 09:00   ถึงวันที่   13 มิ.ย. 67 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ อ.จินตพักตร์ จันทะโคตร   สำหรับแผนก ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
ใช้ห้องประชุมเพื่อ ทวนสอบวิชาเด็ก 1, 2
รายละเอียด

ห้องประชุมปีบงาม ชั้น 7

อนุมัติ13/06/2567 เวลา 17:14:38
วันที่ใช้ห้อง 13 มิ.ย. 67 เวลา 13:00   ถึงวันที่   13 มิ.ย. 67 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวฑรรญมล สุทธิโสม   สำหรับแผนก ฝ่ายบริหาร
ใช้ห้องประชุมเพื่อ กลุ่มวิชามารดาทารก
รายละเอียด

ห้องประชุม พล.ต.อ.สนอง วัฒนวรางกูร

อนุมัติ09/05/2567 เวลา 11:36:29
วันที่ใช้ห้อง 14 มิ.ย. 67 เวลา 08:00   ถึงวันที่   14 มิ.ย. 67 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวฑรรญมล สุทธิโสม   สำหรับแผนก ฝ่ายบริหาร
ใช้ห้องประชุมเพื่อ กลุ่มวิชาเด็กและวัยรุ่น
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 32 รายการ