ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องเรียน NU210

อนุมัติ21/06/2565 เวลา 16:40:22
วันที่ใช้ห้อง 27 มิ.ย. 65 เวลา 08:00   ถึงวันที่   14 ต.ค. 65 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสุปราวีณ ฉิมแสง   สำหรับแผนก ฝ่ายวิชาการ
ใช้ห้องประชุมเพื่อ ห้องเรียนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 30 ห้อง A
รายละเอียด

ห้องเรียน NU211

อนุมัติ21/06/2565 เวลา 16:40:31
วันที่ใช้ห้อง 27 มิ.ย. 65 เวลา 08:00   ถึงวันที่   14 ต.ค. 65 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสุปราวีณ ฉิมแสง   สำหรับแผนก ฝ่ายวิชาการ
ใช้ห้องประชุมเพื่อ ห้องเรียนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 30 ห้อง B
รายละเอียด

ห้องเรียน NU402

อนุมัติ21/06/2565 เวลา 16:40:40
วันที่ใช้ห้อง 27 มิ.ย. 65 เวลา 08:00   ถึงวันที่   14 ต.ค. 65 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสุปราวีณ ฉิมแสง   สำหรับแผนก ฝ่ายวิชาการ
ใช้ห้องประชุมเพื่อ ห้องเรียน1/2565 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 29 ห้อง A
รายละเอียด

ห้องเรียน NU404

อนุมัติ21/06/2565 เวลา 16:40:47
วันที่ใช้ห้อง 27 มิ.ย. 65 เวลา 08:00   ถึงวันที่   14 ต.ค. 65 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสุปราวีณ ฉิมแสง   สำหรับแผนก ฝ่ายวิชาการ
ใช้ห้องประชุมเพื่อ ห้องเรียน1/2565 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 29 ห้อง B
รายละเอียด

ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล 2 ชั้น 6

อนุมัติ15/08/2565 เวลา 16:23:47
วันที่ใช้ห้อง 11 ก.ค. 65 เวลา 08:00   ถึงวันที่   24 มี.ค. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวพรรณยุพา เนาว์ศรีสอน   สำหรับแผนก กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์
ใช้ห้องประชุมเพื่อ สอนภาคปฏิบัติรายวิชาปฏิบัติการพยาบามารดาและทารก 28B และ รายวิชาปฏิบัติการผดุงครรภ์ 27A และ 27B
รายละเอียด

ห้องประชุมปีบงาม ชั้น 7

อนุมัติ15/08/2565 เวลา 16:23:57
วันที่ใช้ห้อง 11 ก.ค. 65 เวลา 08:00   ถึงวันที่   24 มี.ค. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวพรรณยุพา เนาว์ศรีสอน   สำหรับแผนก กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์
ใช้ห้องประชุมเพื่อ สอนภาคปฏิบัติรายวิชาปฏิบัติการพยาบามารดาและทารก 28B และ รายวิชาปฏิบัติการผดุงครรภ์ 27A และ 27B
รายละเอียด

ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 6

อนุมัติ15/08/2565 เวลา 16:24:03
วันที่ใช้ห้อง 11 ก.ค. 65 เวลา 08:00   ถึงวันที่   24 มี.ค. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวพรรณยุพา เนาว์ศรีสอน   สำหรับแผนก กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์
ใช้ห้องประชุมเพื่อ สอนภาคปฏิบัติรายวิชาปฏิบัติการพยาบามารดาและทารก 28B และ รายวิชาปฏิบัติการผดุงครรภ์ 27A และ 27B
รายละเอียด

หอประชุมศรีโคตรบูรณ์

อนุมัติ15/08/2565 เวลา 15:10:53
วันที่ใช้ห้อง 05 ส.ค. 65 เวลา 09:00   ถึงวันที่   04 พ.ย. 65 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ อาจารย์อนันตศักดิ์ พันธ์พุฒ   สำหรับแผนก ฝ่ายวิชาการ
ใช้ห้องประชุมเพื่อ เรียน Lab วิชาการปฐมพยาบาล GE สำหรับนักศึกษานิติศาสตร์ และการโรงแรม
รายละเอียด

ห้องเรียน NU212

อนุมัติ21/06/2565 เวลา 16:40:53
วันที่ใช้ห้อง 08 ส.ค. 65 เวลา 08:00   ถึงวันที่   21 ต.ค. 65 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสุปราวีณ ฉิมแสง   สำหรับแผนก ฝ่ายวิชาการ
ใช้ห้องประชุมเพื่อ ห้องเรียน1/2565หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 28 ห้อง A
รายละเอียด

ห้องประชุมกลุ่มย่อยทางการพยาบาล A

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 13 ก.ย. 65 เวลา 18:00   ถึงวันที่   30 ต.ค. 65 เวลา 23:00
ผู้ขอใช้ นางสาวชญากาณฑ์ คำชมภู   สำหรับแผนก นักศึกษาห้อง 28A
ใช้ห้องประชุมเพื่อ ทำงานกลุ่มวิชาวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล1
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 29 รายการ