ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 6

อนุมัติ16/08/2566 เวลา 15:05:08
วันที่ใช้ห้อง 30 ก.ย. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   10 มี.ค. 67 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ ดร.สุปราณี สิทธิกานต์   สำหรับแผนก กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์
ใช้ห้องประชุมเพื่อ conference
รายละเอียด

ห้องประชุมปีบงาม ชั้น 7

อนุมัติ16/08/2566 เวลา 15:06:04
วันที่ใช้ห้อง 30 ก.ย. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   10 มี.ค. 67 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ ดร.สุปราณี สิทธิกานต์   สำหรับแผนก กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์
ใช้ห้องประชุมเพื่อ conference
รายละเอียด

หอประชุมศรีโคตรบูรณ์

อนุมัติ14/11/2566 เวลา 10:31:54
วันที่ใช้ห้อง 06 พ.ย. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   08 มี.ค. 67 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสุปราวีณ ฉิมแสง   สำหรับแผนก ฝ่ายวิชาการ
ใช้ห้องประชุมเพื่อ ห้องเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2566 (รุ่นที่ 31AB)
รายละเอียด

ห้องเรียน NU212

อนุมัติ14/11/2566 เวลา 10:32:50
วันที่ใช้ห้อง 06 พ.ย. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   23 ก.พ. 67 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสุปราวีณ ฉิมแสง   สำหรับแผนก ฝ่ายวิชาการ
ใช้ห้องประชุมเพื่อ ห้องเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2566 (รุ่นที่ 29A)
รายละเอียด

ห้องเรียน NU210

อนุมัติ14/11/2566 เวลา 10:32:57
วันที่ใช้ห้อง 07 พ.ย. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 มี.ค. 67 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสุปราวีณ ฉิมแสง   สำหรับแผนก ฝ่ายวิชาการ
ใช้ห้องประชุมเพื่อ ห้องเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2566 (รุ่นที่ 30A)
รายละเอียด

ห้องประชุม พล.ต.อ.สนอง วัฒนวรางกูร

อนุมัติ13/09/2566 เวลา 12:37:16
วันที่ใช้ห้อง 01 ม.ค. 67 เวลา 08:00   ถึงวันที่   23 ก.พ. 67 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสุปราวีณ ฉิมแสง   สำหรับแผนก ฝ่ายวิชาการ
ใช้ห้องประชุมเพื่อ สอบวัดความรู้ฯ เตรียมความพร้อมสอบสภา และปัจฉิมนิเทศ 2566
รายละเอียด

ห้องประชุมย่อย(ข้างห้องธุระการ)

อนุมัติ29/01/2567 เวลา 13:11:29
วันที่ใช้ห้อง 02 ก.พ. 67 เวลา 13:00   ถึงวันที่   02 ก.พ. 67 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวฑรรญมล สุทธิโสม   สำหรับแผนก ฝ่ายบริหาร
ใช้ห้องประชุมเพื่อ วิจัย อ.ชวาลา
รายละเอียด

ห้องประชุมฟ้าทอตะวัน

อนุมัติ02/02/2567 เวลา 17:07:29
วันที่ใช้ห้อง 02 ก.พ. 67 เวลา 13:00   ถึงวันที่   02 ก.พ. 67 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวฑรรญมล สุทธิโสม   สำหรับแผนก ฝ่ายบริหาร
ใช้ห้องประชุมเพื่อ พบอาจารย์ คุยวิจัย อ.ชวาลา และอ.พรรณยุพา
รายละเอียด

ห้องประชุมตะวันเบิกฟ้า

อนุมัติ05/02/2567 เวลา 08:41:14
วันที่ใช้ห้อง 05 ก.พ. 67 เวลา 07:30   ถึงวันที่   05 ก.พ. 67 เวลา 09:30
ผู้ขอใช้ อาจารย์วิภาวรรณ สีหาคม   สำหรับแผนก กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ใช้ห้องประชุมเพื่อ สอบกลางภาคครั้งที่ 1 (นอกตารางของวิทยาลัย) วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 1
รายละเอียด

ห้องประชุมฟ้าทอตะวัน

อนุมัติ02/02/2567 เวลา 17:07:00
วันที่ใช้ห้อง 05 ก.พ. 67 เวลา 08:00   ถึงวันที่   09 ก.พ. 67 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ ผศ.สิริณัฏฐ์ โภคพัชภูเบศ   สำหรับแผนก กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
ใช้ห้องประชุมเพื่อ conferce
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 36 รายการ