ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล 2 ชั้น 6

อนุมัติ15/08/2565 เวลา 16:23:47
วันที่ใช้ห้อง 11 ก.ค. 65 เวลา 08:00   ถึงวันที่   24 มี.ค. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวพรรณยุพา เนาว์ศรีสอน   สำหรับแผนก กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์
ใช้ห้องประชุมเพื่อ สอนภาคปฏิบัติรายวิชาปฏิบัติการพยาบามารดาและทารก 28B และ รายวิชาปฏิบัติการผดุงครรภ์ 27A และ 27B
รายละเอียด

ห้องประชุมปีบงาม ชั้น 7

อนุมัติ15/08/2565 เวลา 16:23:57
วันที่ใช้ห้อง 11 ก.ค. 65 เวลา 08:00   ถึงวันที่   24 มี.ค. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวพรรณยุพา เนาว์ศรีสอน   สำหรับแผนก กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์
ใช้ห้องประชุมเพื่อ สอนภาคปฏิบัติรายวิชาปฏิบัติการพยาบามารดาและทารก 28B และ รายวิชาปฏิบัติการผดุงครรภ์ 27A และ 27B
รายละเอียด

ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 6

อนุมัติ15/08/2565 เวลา 16:24:03
วันที่ใช้ห้อง 11 ก.ค. 65 เวลา 08:00   ถึงวันที่   24 มี.ค. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวพรรณยุพา เนาว์ศรีสอน   สำหรับแผนก กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์
ใช้ห้องประชุมเพื่อ สอนภาคปฏิบัติรายวิชาปฏิบัติการพยาบามารดาและทารก 28B และ รายวิชาปฏิบัติการผดุงครรภ์ 27A และ 27B
รายละเอียด

ห้องเรียน NU210

อนุมัติ02/11/2565 เวลา 10:22:47
วันที่ใช้ห้อง 14 พ.ย. 65 เวลา 08:00   ถึงวันที่   03 มี.ค. 66 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางสุปราวีณ ฉิมแสง   สำหรับแผนก ฝ่ายวิชาการ
ใช้ห้องประชุมเพื่อ ห้องเรียนหลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต รุ่นที่ 30 ห้อง A
รายละเอียด

ห้องเรียน NU211

อนุมัติ02/11/2565 เวลา 10:22:53
วันที่ใช้ห้อง 14 พ.ย. 65 เวลา 08:00   ถึงวันที่   03 มี.ค. 66 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางสุปราวีณ ฉิมแสง   สำหรับแผนก ฝ่ายวิชาการ
ใช้ห้องประชุมเพื่อ ห้องเรียนหลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต รุ่นที่ 30 ห้อง B
รายละเอียด

ห้องเรียน NU212

อนุมัติ02/11/2565 เวลา 10:23:19
วันที่ใช้ห้อง 14 พ.ย. 65 เวลา 08:00   ถึงวันที่   03 มี.ค. 66 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางสุปราวีณ ฉิมแสง   สำหรับแผนก ฝ่ายวิชาการ
ใช้ห้องประชุมเพื่อ ห้องเรียนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 28 ห้อง B
รายละเอียด

ห้องประชุมเก็บตะวัน

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 16 พ.ย. 65 เวลา 08:00   ถึงวันที่   19 มี.ค. 66 เวลา 23:00
ผู้ขอใช้ นางสาวนลิน ผ่องแผ้ว   สำหรับแผนก นักศึกษาห้อง 28A
ใช้ห้องประชุมเพื่อ ทำ case con ฝึกปฏิบัติงาน
รายละเอียด

ห้องประชุมกลุ่มย่อยทางการพยาบาล A

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 16 พ.ย. 65 เวลา 19:00   ถึงวันที่   20 มี.ค. 66 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางสาวสร้อยสุดา เจริญคุณ   สำหรับแผนก นักศึกษาห้อง 28A
ใช้ห้องประชุมเพื่อ เพื่อร่วมกันทำงานกลุ่มและ Conference
รายละเอียด

ห้องประชุมกลุ่มย่อยทางการพยาบาล C

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 28 พ.ย. 65 เวลา 08:00   ถึงวันที่   19 มี.ค. 66 เวลา 23:00
ผู้ขอใช้ นางสาวรัตติยา สายธิไชย   สำหรับแผนก นักศึกษาห้อง 28A
ใช้ห้องประชุมเพื่อ ทำ Case Conference ฝึกปฏิบัติ
รายละเอียด

ห้องประชุมกลุ่มย่อยทางการพยาบาล E

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 28 พ.ย. 65 เวลา 08:00   ถึงวันที่   17 มี.ค. 66 เวลา 20:00
ผู้ขอใช้ นางสาวน้ำฝน เชิดสะภู   สำหรับแผนก นักศึกษาห้อง 28A
ใช้ห้องประชุมเพื่อ ทำ case conference
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 25 รายการ