ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องประชุมกลุ่มย่อยทางการพยาบาล A

อนุมัติ07/06/2566 เวลา 14:51:15
วันที่ใช้ห้อง 06 มิ.ย. 66 เวลา 07:30   ถึงวันที่   03 ธ.ค. 66 เวลา 17:30
ผู้ขอใช้ ผศ.ดร.สุรชัย เฉนียง   สำหรับแผนก กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์
ใช้ห้องประชุมเพื่อ นิเทศรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช นศ. ปี 4 รุ่น 28 ห้อง AB
รายละเอียด

ห้องประชุมกลุ่มย่อยทางการพยาบาล B

อนุมัติ07/06/2566 เวลา 14:48:16
วันที่ใช้ห้อง 12 มิ.ย. 66 เวลา 07:30   ถึงวันที่   03 ธ.ค. 66 เวลา 17:30
ผู้ขอใช้ ดร.สุรชัย เฉนียง   สำหรับแผนก กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์
ใช้ห้องประชุมเพื่อ นิเทศรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช นศ. ปี 4 รุ่น 28 ห้อง AB
รายละเอียด

ห้องประชุมกลุ่มย่อยทางการพยาบาล C

อนุมัติ07/06/2566 เวลา 14:48:22
วันที่ใช้ห้อง 12 มิ.ย. 66 เวลา 07:30   ถึงวันที่   03 ธ.ค. 66 เวลา 17:30
ผู้ขอใช้ ดร.สุรชัย เฉนียง   สำหรับแผนก กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์
ใช้ห้องประชุมเพื่อ นิเทศรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช นศ. ปี 4 รุ่น 28 ห้อง AB
รายละเอียด

ห้องประชุมกลุ่มย่อยทางการพยาบาล D

อนุมัติ07/06/2566 เวลา 14:48:30
วันที่ใช้ห้อง 12 มิ.ย. 66 เวลา 07:30   ถึงวันที่   03 ธ.ค. 66 เวลา 17:30
ผู้ขอใช้ ดร.สุรชัย เฉนียง   สำหรับแผนก กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์
ใช้ห้องประชุมเพื่อ นิเทศรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช นศ. ปี 4 รุ่น 28 ห้อง AB
รายละเอียด

ห้องประชุมกลุ่มย่อยทางการพยาบาล E

อนุมัติ07/06/2566 เวลา 14:48:38
วันที่ใช้ห้อง 12 มิ.ย. 66 เวลา 07:30   ถึงวันที่   03 ธ.ค. 66 เวลา 17:30
ผู้ขอใช้ ผศ.ดร.สุรชัย เฉนียง   สำหรับแผนก กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์
ใช้ห้องประชุมเพื่อ นิเทศรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช นศ. ปี 4 รุ่น 28 ห้อง AB
รายละเอียด

ห้องประชุมหาดทรายทอง

อนุมัติ07/06/2566 เวลา 14:48:45
วันที่ใช้ห้อง 12 มิ.ย. 66 เวลา 07:30   ถึงวันที่   03 ธ.ค. 66 เวลา 17:30
ผู้ขอใช้ ผศ.ดร.สุรชัย เฉนียง   สำหรับแผนก กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์
ใช้ห้องประชุมเพื่อ นิเทศรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช นศ. ปี 4 รุ่น 28 ห้อง AB และประชุมปรึกษาทางการพยาบาล
รายละเอียด

ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 6

อนุมัติ16/08/2566 เวลา 15:05:01
วันที่ใช้ห้อง 01 ก.ย. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   03 ก.ย. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ ดร.สุปราณี สิทธิกานต์   สำหรับแผนก กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์
ใช้ห้องประชุมเพื่อ conference
รายละเอียด

ห้องประชุมปีบงาม ชั้น 7

อนุมัติ16/08/2566 เวลา 15:05:45
วันที่ใช้ห้อง 01 ก.ย. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   03 ก.ย. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ ดร.สุปราณี สิทธิกานต์   สำหรับแผนก กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์
ใช้ห้องประชุมเพื่อ conference
รายละเอียด

ห้องประชุมฟ้าทอตะวัน

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 01 ก.ย. 66 เวลา 09:00   ถึงวันที่   01 ก.ย. 66 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางสาวปณิตา บุญโท   สำหรับแผนก นักศึกษาห้อง 28ฺB
ใช้ห้องประชุมเพื่อ สอบลงวอร์
รายละเอียด

หอประชุมศรีโคตรบูรณ์

อนุมัติ30/08/2566 เวลา 08:19:33
วันที่ใช้ห้อง 01 ก.ย. 66 เวลา 15:00   ถึงวันที่   01 ก.ย. 66 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางสาวเปรียบแก้ว ฝาระมี   สำหรับแผนก กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์
ใช้ห้องประชุมเพื่อ สอบ
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 71 รายการ